Atak Taşıt Yedekleri AŞ, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu olarak Atak Taşıt Yedekleri AŞ ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:

 1. Hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, alternatiflerin üretilmesi ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz kişilere sunulabilmesi amacıyla,
 2. Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 3. İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,
 4. Şirketimizin ve katıldığımız/düzenlediğimiz etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 5. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,
 6. Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 7. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 8. Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 9. Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 10. Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,
 11. Şirketimize ait bina, tesis ve çalışma alanlarının güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
 12. Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 13. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,
 14. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin,  memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Şirketimize olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,
 15. Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 16. Özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,
 17. İş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,
 18. Ticari satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,
 19. İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,
 20. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 21. Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 22. İşletme ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,
 23. İş yürütme programlarının hazırlanması, vardiya listelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla,
 24. Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,
 25. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 26. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 27. Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 1. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda yargı organlarına, adli makamlara, emniyet güçlerine ve hukuken yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
 2. Gerekli kalite, gizlilik ve standartların oluşturulması amacıyla tedarikçilerimize, denetim firmalarına, sertifikasyon kuruluşlarına ve bilgi güvenliği firmalarına,
 3. Faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize,
 4. Kalite standartlarımızın yükseltilmesi, pazarlama stratejilerimizin oluşturulması amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza,
 5. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve acil tıbbi müdahaleler çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla sağlık kuruluşlarına, hastanelere, kanunen yetkili üçüncü kişiler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 6. Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 7. İnsan kaynakları süreçlerimizin planlanması, yürütülmesi ve devamının sağlanması amacıyla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza,
 8. Reklam, tanıtım ve promosyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 9. Faaliyetlerimizin denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla denetim firmalarına ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,ü
 10. Ödeme süreçlerimizin gerçekleştirilmesi, bankacılık ve finans işlemlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, bankalara, vergi dairelerine ve ödeme süreçlerinin denetimi ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
 1. İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,
 2. Talep konusu ile sınırlı bir şekilde, geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,
 3. Sigorta ve bireysel emeklilik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketlerine ve bankalara,
 4. İletişim ve kargolama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketlerine, PTT’ye, Noterliğe,
 5. Şirket bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması nedeniyle yazılım firmalarına ve bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerimize,
 6. Yurt dışı ve yurt içi seyahat ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bu alanda hizmet veren üçüncü kişilere, konsolosluklara, vize başvuru merkezlerine ve hukuken yetkili kişilere,
 7. Müşteri ve personel memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçilerimize, araştırma ve anket firmalarına,
 8. Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 9. Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,
 10. Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize,
 11. Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,
 12. Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,

aktarabilmekteyiz.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Atak Taşıt Yedekleri AŞ bünyesinde bulunan kişisel veriler; KVKK’da öngörülen veri işleme şartları gözetilerek aşağıda bulunan yöntemler başta olmak üzere her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile toplanmaktadır:

 • Sözleşmeler ve teklifler
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi yazılar
 • Kişi tarafından referans olarak belirtilen kişiler
 • İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen bilgilendirmeler
 • Yüz yüze yapılan görüşmeler
 • İnsan kaynakları alanında destek aldığımız firmalar
 • İnternet ortamında kullanılan çerezler ve log kayıtları
 • Sosyal medya uygulamaları
 • Çağrı merkezimize yapılan başvurular
 • Anket çalışmaları
 • Elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılan başvurular ve görüşmeler
 • Bina, tesis ve çalışma alanlarımız içerisinde ve çevresinde CCTV ile ses ve görüntü kaydı alan cihazlar

Bu bilgiler, faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No                 :

İnternet Adresi        :          

Telefon Numarası   :

E-Posta Adresi         :

Adres                        :