A. Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla Atak Taşıt Yedekleri AŞ’ye aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e). ve (f). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

B. Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Adres, İmza) işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

C. Başvuru Yöntemi, Başvurunun Yapılacağı Adres ve Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgiyi Gösterir Tablo

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Elden başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir. Vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin yanınızda bulundurulması gerekmektedir)  ________________Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat________________Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru  ________________Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-Posta (E-postanızın sistemimizde daha önceden kayıtlı olması gerekmektedir)________________Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

D. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Ad: 
Soy ad: 
TC Kimlik Numarası: (Pasaport No) 
Telefon Numarası: 
E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
Adres: 
 

E. Lütfen Şirketimiz ile Olan İlişkinizi Belirtiniz

☐ Müşteri
☐ Ziyaretçi
☐ Eski Çalışanım (Çalıştığım Yıllar: ……………. – …………….. )
☐ Diğer
☐ Çalışan
☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih :
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Kişi/Birim:
Konu:

F. Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz

  Talep No  Talep Konusu  Kanuni Dayanak  Seçiminiz (Lütfen İlgili Bölümü İşaretleyiniz)
  1Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorumKVKK m. 11/1-a 
2Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorumKVKK m. 11/1-b 
3Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorumKVKK m. 11/1-c 
4Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorumKVKK m. 11/1-ç 
5Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorumKVKK m. 11/1-d 
6Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; istiyorum (Lütfen seçeneklerden belirtiniz)KVKK m. 11/1-e 
7Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (5 Numaralı Talep) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorumKVKK m. 11/1-f 
8Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (6 Numaralı Talep) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; istiyorum (Lütfen Seçeneklerden Belirtiniz)KVKK m. 11/1-f 
9Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.KVKK m. 11/1-g 
10Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.KVKK m. 11/1-ğ 

G. Lütfen Talebiniz İle İlgili Bir Açıklama Yapınız


H. Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Ne Şekilde Bildirilmesini İstiyorsunuz?

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-Posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

I. Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda bulunan kişinin;

Adı, Soyadı              :

İmzası                       :

Başvuru Tarihi         :